Save ฿20

@ ทรูมูฟเอช

ลูกค้าทรูมูฟ เอช (แบบเติมเงิน) ใช้ทรูพอยท์ 10 คะแนน แลกวันใช้งานเพิ่ม 120 วัน

ลูกค้าทรูมูฟ เอช (แบบเติมเงิน) ใช้ทรูพอยท์ 10 คะแนน แลกวันใช้งานเพิ่ม 120 วัน

เงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขาย “ทรูพอยท์ แลกแพ็กเกจเสริม” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอชกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) ( “บริษัท”) ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา (“ผู้ใช้บริการ”) และเปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 90 วัน หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการไปจนถึงวันที่สมัครใช้บริการในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากบริษัท
2. วิธีการสมัครใช้บริการ: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการนี้ โดยผ่านช่องทาง TrueID APPLICATION หรือ USSD ตามที่กำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยมีอัตราการใช้ทรูพอยท์ แลกวันใช้งาน พร้อมหมายเลข USSD มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนทรูพอยท์ (คะแนน) วันใช้งานที่ได้รับ USSD
3 30 วัน *878*808118#โทรออก
10 120 วัน *878*808119#โทรออก
30 365 วัน *878*808120#โทรออก

3. บริการทรูพอยท์ แลกวันใช้งาน สามารถสมัครใช้บริการได้กับเลขหมายที่มีสถานะของการใช้งานปกติ (โทรออก และ รับสายได้ตามปกติ) โดย
3.1. กรณีเลขหมายของผู้ใช้บริการมีสถานะของการใช้งานปกติ ต้องเปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ณ วันที่สมัครใช้บริการ
3.2. กรณีเลขหมายของผู้ใช้บริการอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้บริการได้แล้วเนื่องจากวันใช้งานหมด (ระงับบริการการโทรออกแต่ยังคงรับสายได้) ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินขั้นต่ำก่อน 10 บาทเพื่อปรับสถานะการใช้งานให้เป็นปกติ จากนั้นจึงจะสามารถใช้บริการทรูพอยท์ แลกวันใช้งานได้
3.3. กรณีเลขหมายของผู้ใช้บริการอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้บริการได้แล้วเนื่องจากวันใช้งานหมด (ระงับบริการการโทรออก และรับสาย) ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินขั้นต่ำก่อน 10 บาทเพื่อปรับสถานะการใช้งานให้เป็นปกติ จากนั้นจึงจะสามารถใช้บริการทรูพอยท์ แลกวันใช้งานได้

4. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ทรูพอยท์ แลกวันใช้งานตามบริการนี้ได้ 1 เลขหมายต่อ 1 สิทธิ์ต่อวัน แต่สามารถสะสมจำนวนวันใช้งานสูงสุดได้ไม่เกิน 365 วัน หรือ ตามจำนวนวันใช้งานในข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการแต่ละรายเลือกใช้อยู่

5. วันใช้งานที่ได้รับจากบริการทรูพอยท์ แลกวันใช้งาน นี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดได้ด้วย
6. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
6.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
6.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
7. เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่รับสิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริมนี้ได้จะต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
8. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
9. บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
10. แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูล
11. เพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemoveh.com  และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่ http://www3.truecorp.co.th/phonefirst  หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย