ก๋วยจั๊บเจ๊ตุ๊ก's shop information

ก๋วยจั๊บเจ๊ตุ๊ก's shop information

39 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110