@ณัดดี กาแฟนมสด's shop information

@ณัดดี กาแฟนมสด's shop information

155/1ม.3 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130