เจ๊แจ้ว ผลไม้ตามฤดูกาล's shop information

เจ๊แจ้ว ผลไม้ตามฤดูกาล's shop information

28/6 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000