จีเคเครป's shop information

จีเคเครป's shop information

18/1 ม. 2 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000