Chapayom @Taladjinda (Nakhon Pathom)'s shop information

Chapayom @Taladjinda (Nakhon Pathom)'s shop information

85/3. ม.2 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110