Special Deals

ลูกค้าทรู ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับ เต้าหู้ไข่ไก่(ซีพี) ขนาด 120 กรัม (มูลค่า 10 บาท)
Valid thru: 31 Mar 2020
TruePoint
ลูกค้าทรู ใช้ 49 ทรูพอยท์ แลกรับ มินิคอกเทล ตราซีพี ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 49 บาท)
Valid thru: 31 Mar 2020
TruePoint
ลูกค้าทรู ใช้ 69 คะแนน แลกรับ สละลอยแก้ว ตราซีพีเฟรชมาร์ท (มูลค่า 37 บาท)
Valid thru: 31 Mar 2020
TruePoint
ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับ เกี๊ยวกุ้งสับ ตราซีพีเฟรชมาร์ท (มูลค่า 59 บาท)
Valid thru: 31 Mar 2020
TruePoint
ลูกค้าทรู ใช้ 109 ทรูพอยท์ แลกรับ นักเก็ตไก่คลาสสิค ตราซีพี ขนาด 200g (มูลค่า 69 บาท)
Valid thru: 31 Mar 2020
TruePoint
ลูกค้าทรู ใช้ 119 ทรูพอยท์ แลกรับ สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า ตราซีพี (มูลค่า 75 บาท)
Valid thru: 31 Mar 2020
TruePoint
ลูกค้าทรู ใช้ 259 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด มูลค่า 30 บาท
Valid thru: 31 Mar 2020
TruePoint
ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด มูลค่า 50 บาท
Valid thru: 31 Mar 2020
TruePoint