สเต็กหมีใหญ่ใจดี's shop information

สเต็กหมีใหญ่ใจดี's shop information

c1/2 โรงอาหารC สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้สคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520