je kwang (Pathum Thani)'s shop information

je kwang (Pathum Thani)'s shop information

ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ 69 ม.1 ซ.รังสิต-นครนายก83 ถ.คลองหลวง โซนE ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130