ke padthai (Chaiyaphum)'s shop information

ke padthai (Chaiyaphum)'s shop information

93/2 ม.8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260