khawmankai kaitod (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

khawmankai kaitod (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

หน้าหมูบ้านณรงค์ชัยเฟส1 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160