KhunkapheraCoffee (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

KhunkapheraCoffee (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

333/4 ม.1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-910264828