nuadpuasukapap (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

nuadpuasukapap (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

13/2ม.2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000