มินเนี่ยนบานาน่า's shop information

มินเนี่ยนบานาน่า's shop information

19 ม.2 ล๊อค2 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000