somtam jaeporn (Prachin Buri)'s shop information

somtam jaeporn (Prachin Buri)'s shop information

ข้างธนาคารไทยพานิชย์สาขากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240