กงฮวดเตี๋ยวเป็ด's shop information

กงฮวดเตี๋ยวเป็ด's shop information

1177/1 อิสรภาพ 17 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600