• ใช้ 100 TruePoint แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

    เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)" โดยไม่หักค่าใชจ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค