• ลูกค้าทรูสามารถเลือกกดรับได้ 1 สิทธิ์ โดยเลือกจาก
  1. ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  2 ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3. ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง


  รายละเอียดความคุ้มครองประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc ดังนี้
  - เสียชีวิต การสญูเสียอวัยวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท)
  - เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตมุาจากโรคติดเชื้อ COVID-19 (คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท)
  - ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผ้ปู่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ COVID-19 (300 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน)
  - ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีสญูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท)
  - ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากผลข้างคียงจากการได้รับวัคซีน COVID-19 (300 บาท/วัน หรือ ICU 600 บาท/วัน สูงสุด 14 วัน)

  เงื่อนไขการรับประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  1. ระยะเวลารับประกัน 2 เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  2. รับประกันช่วงอาย : 1 –99 ปี
  3. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการการทำประกันภัย
  4. ผ้เูอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางทั้งไปและกลับยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสขุภายใน 14 วันก่อนขอทำประกันภัย
  5. ไม่มีการค้มุครองในกรณีที่ผ้เูอาประกนัภยัไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำการเดินทาง ระหวา่งประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
  6. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ได้ 1 ฉบับต่อคน และ ไม่สามารถขอทำกรมธรรม์ COVID-19 ประเภทเดียวกันเพิ่มเติมได้ในกรณีที่กรมธรรม์ COVID-19 เดิมยังมีผลบังคับอยู่ โดยผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อหรือต่ออายุกรมธรรม์ COVID-19 ได้หลังจากที่กรมธรรม์ที่มีผลบังคับหมดอายุแล้วเท่านั้น
  7. ค้มุครองอาการจากผลข้างคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยเท่านั้น
  8. รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
  2. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ และนำรหัสรับสิทธิ์์เพื่อลงทะเบียนรับความคุ้มครองที่ http://true.bolttech.co.th 
  3. ลูกค้าสามารถเลือกกดรับสิทธิ์ โดยเลือกจาก
  3.1 ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  3.2 ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3.3 ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง
  4. หลังจากที่กดรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ และลูกค้าจะต้องนำสิทธิ์ที่ได้รับไปลงทะเบียนในเวปที่กำหนดเพื่อรับความคุ้มครอง
  5. ระยะเวลารับประกัน 2 เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  6. จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 130,000 สิทธิ์ ทั้ง 3 ผลิตภณัฑ์ตลอดแคมเปญ โดยนบัจากที่ ลงทะเบียนรับความคุ้มครองสำเร็จ
  7. ลูกค้าทรูสามารถเลือกลงทะเบียนรับความประกัน Covid-19 ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น นับสิทธิ์จากทุกแคมเปญในการให้ความคุ้มครองประกันภัย Covid -19 จากทรู ในกรณีที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ โดยระบบจะตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้
  8. สิทธิพเิศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมลูค่าได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า