• ลูกค้าทรูดูหนังที่เมเจอร์ รับฟรี ประกัน Covid-19 จาก FWD ที่ เมเจอร์ (สำหรับลูกค้าที่รับสิทธิ์สำเร็จเท่านั้น)
  ==> เริ่ม 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 25664
  ==> รายละเอียดความคุ้มครอง / Coverage COVID Cinema Campaign (Package COVID Plan 3)
  1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท)
  2. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท)
  3. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คุ้มครองสูงสุด 500 บาท / วัน สูงสุด 30 วัน)
  4. ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีสูญเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท ระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีสูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)

  *** ลูกค้าจะได้รับ Code จากการใช้สิทธิ์รับโปรโมชั่นดูหนังที่ เมเจอร์ (แต่ต้องเป็นลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ Success เท่านั้น) ไปกรอกที่ http://true.bolttech.co.th 


  เงื่อนไขการรับประกัน
  1. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  2. ช่วงอายุ : 1 – 99 ปี
  3. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
  4. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางทั้งไปและกลับยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใน 14 วัน
  ก่อนขอทำประกันภัย
  5. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
  6. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID ได้ 1 ฉบับต่อคน และไม่สามารถขอทำกรมธรรม์ COVID ประเภทเดียวกันเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่ยังกรมธรรม์ COVID เดิมยังมีผลบังคับอยู่ โดยผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อ หรือต่อายุกรมธรรม์ COVID ได้หลังจากที่กรมธรรม์ที่มีผลบังคับหมดอายุแล้วเท่านั้น
  7. รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้าจะได้รับ Code จากการใช้สิทธิ์รับโปรโมชั่นดูหนังที่ เมเจอร์ (แต่ต้องเป็นลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ Suscess เท่านั้น) ไปกรอกที่ http://true.bolttech.co.th 
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. หลังจากที่กดรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ และลูกค้าจะต้องนำสิทธิ์ที่ได้รับไปลงทะเบียนในเวปที่กำหนดเพื่อรับความคุ้มครอง