• ลูกค้าทรู นำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ ไปกรอกที่ https://bit.ly/2m0TnCh
  ระยะเวลากิจกรรม 25 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63

  เงื่อนไข
  -จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่านเท่านั้น
  - ผู้ที่จะได้รับ TruePoint จะต้องเป็นลูกค้าทรูผู้กดรับสิทธิ์เท่านั้น
  - ลูกค้าที่จะได้รับคะแนน TruePoint ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนแรกที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
  - ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน TruePoint เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติ TruePoint หากมีการยกเลิกกรรมธรรม์ภายใน 30 วันจากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย
  - คะแนนสะสม TruePoint นี้ไม่สามารถ แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัครของเงินติดล้อบนเว็ปไซต์เพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  - ในกรณีที่ TDG พิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ TDG มีสิทธิยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่ TDG เห็นสมควร
  - หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าทรูกับ TDG ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด