• @ True Online

  ใช้ทรูพอยท์ 5 คะแนน แลกแพ็กเกจเสริมเพิ่มสปีดเน็ตบ้านไฟเบอร์ 500/500 Mbps. อายุการใช้งาน 7 วัน

   

  เงื่อนไข

  1.สิทธิพิเศษ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านโครงการ “ทรู ออนไลน์ อัพสปีด” นี้สำหรับผู้ใช้บริการ ทรูออนไลน์ (ผู้ใช้บริการ) ของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นลูกค้าทรูออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา ที่มีการใช้งานทรูออนไลน์อย่างน้อย 1 เบอร์ และสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) ไม่อยู่ในสถานะ Blacklist ของทรูออนไลน์ โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงิน หรือเงื่อนไขอื่นที่บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี ทรูไอดี และหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะสามารถเข้าร่วมสิทธิพิเศษในโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  2. ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์ผ่านแอปพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ ทรูไอดี และต้องล็อคอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยจะเริ่มรับสิทธิพิเศษนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ได้จะต้องใช้บริการ ทรู ออนไลน์ มาแล้วอย่างน้อย 1 วัน ตั้งแต่หลังวันแรกที่ติดตั้งสำเร็จและใช้งานแพ็กเกจ ราคา 599 ขึ้นไป
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน
  4.1. บริการทรูออนไลน์: ใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนน รับสิทธิเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก(FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่พร้อมให้บริการเท่านั้น (เป็นระยะเวลานาน 7 วันจากวันที่กดรับสิทธิสำเร็จ)
  4.2. บริการทรูออนไลน์: ใช้คะแนนทรูพอยท์ 10 คะแนน รับสิทธิเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 1000/500 Mbps ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก(FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่พร้อมให้บริการเท่านั้น (เป็นระยะเวลานาน 7 วันจากวันที่กดรับสิทธิสำเร็จ
  5. ข้อกำหนดในการใช้บริการ
  5.1. กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ผู้ใช้บริการมีบริการเสริมเพิ่มสปีดแล้วจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ คืนตามจำนวนที่แลกไว้
  5.2. ความเร็วสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่ได้รับตามใบรับสิทธิพิเศษฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายโทรศัพท์ภายในของสมาชิก ผู้ใช้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และ Router ของและเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม
  5.3. สิทธิพิเศษเพิ่มความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่ความเร็วสูงสุด 500/500 และ 1000/500 Mbps ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก (FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้งาน และใช้งานแพ็กเกจที่มี ความเร็วน้อยกว่าแพคเกจที่ต้องการรับสิทธิ และกรณีผู้ใช้บริการใช้บริการใน Package ตระกูลสุข ได้แก่ Sook2 และ Sook3 จะต้องดำเนินการปลี่ยน Profile เป็น True Super Fiber ก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิได้

  6. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ ซ้ำ หรือซ้อนกันกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ภายในระยะเวลารับสิทธิ์การใช้งาน 7 วัน
  7. ความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่แจ้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  8. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  9.1. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการ ฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
  9.1.1. ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  9.1.2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  9.1.3. ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
  10. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
  11. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูออนไลน์ เป็นไปตามที่กำหนดในคำขอ/สัญญาใช้บริการในกลุ่มทรู และ/หรือ ที่บริษัทฯ ผู้ให้บริการกำหนด
  13. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นโดยตลอดแล้วก่อนกดตอบรับรับสิทธิพิเศษตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถาม ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย