• Save ฿2000 or more.

  @ S.S.HOLIDAY CO.,LTD.

  ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท ต่อท่าน
  - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ทริปสุราษฎร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน-ภูเขารูปหัวใจ-
  ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดคลองร้อยสาย-พระบรมธาตุไชยา กับ บริษัท เอส.เอส.ฮอลิเดย์ จำกัด ดังนี้
  รายละเอียด
  • ราคาพิเศษเพียง 12,500 บาท (จากราคาปกติ 15,500 บาทต่อท่าน)
  (ขั้นต่ำ 4-5 ท่านขึ้นไป) พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท
  • ราคาพิเศษเพียง 15,500 บาท (จากราคาปกติ 17,500 บาทต่อท่าน)
  (ขั้นต่ำ 2-3 ท่านขึ้นไป) พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

  รายละเอียดแพ็กเกจ
  วันแรก : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ – เขื่อนเชี่ยวหลาน – ชมพระอาทิตย์ตก
  06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
  08.05 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD572
  09.15 น. ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ รถตู้รอรับ เดินทางสู่ท่าเรือไปเชี่ยวหลาน
  นำท่านและสัมภาะลงเรือหางยาวนำเที่ยว พร้อมอุปกร์ครบครัน แวะเที่ยวชมและถ่ายภาพคู่กับสัญญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน
  นั่นคือเขาสามเกลอ จากนั้นเดินทางต่อสู่ที่พัก เดอะลากูน่า เชี่ยวหลาน
  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ที่พัก ช่วงบ่ายเชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำ พายคยัค ตามอัธยาศัย
  17.30 น. นำท่านชมวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์อัศดงในเขื่อนเชี่ยวหลาน เก็บภาพความประทับใจ
  18.30 น. เดินทางกลับมาที่พัก
  19.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น แสนอร่อยท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

  วันที่ 2 : เขื่อน – สะพานแขวนและภูเขารูปหัวใจ – บ้านน้ำราด – ตลาดศาลเจ้า
  06.30 น. นำท่านสัมผัสไอหมอกและหยาดน้ำค้างยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น
  โดยเรือหางยาวจะนำท่านไปยังจุดที่สวยที่สุดในบริเวณนั้น
  07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ แพที่พัก
  09.00 น. อำลำที่พัก นั่งเรือหางยาวกลับสู่ฝั่ง
  10.00 น. ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานขึ้นรถตู้คันเดิมเดินทางสู่ สะพานแขวนและภูเขารูปหัวใจ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านครัวกุ้ยหลิน
  12.30 น. เดินทางสู่ บ้านยวนสาว อ.คีรีรัฐนิคม เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น
  นำท่านสู่บริเวณที่ตั้งของหินพัด หินขนาดมหึมาน้ำหนักหลายตันตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน
  15.00 น. เดินทางสู่ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด ชมแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นกลางป่ามีความน่า ประหลาดใจตรงที่เป็นแอ่งน้ำสีฟ้าสดใส
  18.30 น. บริการอาหารเย็นร้านลำพู 2 ปากน้ำตาปีจากนั้นนำท่านเดินเล่นย่อยอาหารที่ตลาดศาลเจ้า

  วันที่ 3 : พระบรมธาตุไชยา - พุมเรียง - สนามบินสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ
  07.00 - 09.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  09.00 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่ อ.ไชยา นำท่านสักการะพระบรมธาตุไชยา
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศิลปะและโบราณสถานสมัยศรีวิชัยที่ยังคงความสมบูรณ์สวยงาม
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด ช่วงบ่ายนำท่านซื้อของฝาก อาทิผ้าไหมพุมเรียง และไข่เค็มไชยา ส่งท่านที่สนามบินสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางกลับ
  18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD585
  19.15 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

  • อัตราค่าบริการรวม
  - ตั๋วเครื่องบินตามรายการ หรือเทียบเท่า
  - ค่ารถตู้รับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
  - ค่าที่พัก เดอะบากูน่าเชี่ยวหลาน 1 คืน/โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว 1 คืน
  - ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวและให้บริการในวันที่ 2และ 3
  - ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  - ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
  - ค่าประกันการเดินทาง
  - ค่าเรือหางยาวนำเที่ยวแบบไพรเวท/ ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยวหินพัด
  - ค่าน้ำดื่มระหว่างเดินทาง

  • อัตราค่าบริการไม่รวม
  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในรายการ

  • หมายเหตุ
  - แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
  ยกเว้นตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน กรณีจำนวนผู้เดินทางลดลง มีผลให้อัตราค่าบริการปรับสูงขึ้น

  ติดต่อสอบถาม : 086-787-2560

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้