• undefined
  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน ใช้ 75 ทรูพอยท์ แพ็กเกจส่ง SMS 75 ข้อความ
  *การรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูยู / ทรูไอดี หรือเว็บไซต์ ลูกค้าต้องล็อคอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการรับสิทธิ์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขขอใช้สิทธิ์
  - การรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูยู / ทรูไอดี หรือเว็บไซต์ ลูกค้าต้องล็อคอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการรับสิทธิ์
  - ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพ็คเกจเสริมนี้ ได้นาน 30 วัน นับจากวันที่ขอรับสิทธิ
  - แพ็กเกจนี้สามารถแลกซื้อได้เฉพาะผู้ใช้บริการทรูมูฟ แบบรายเดือนเท่านั้น
  - กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการแลกซื้อแพ็กเกจเสริมแล้ว และยังใช้งานไม่ครบ 30 วัน จะไม่สามารถขอซื้อ - แพ็กเกจเสริม ที่เป็น แพ็กเกจเดียวกันเพิ่มได้อีก จนกว่าผู้ใช้บริการจะใช้แพ็กเกจเสริมนั้น ๆ หมดหรือสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันก่อน
  - ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ค้างชำระค่าบริการนั้บตั้งแต่วันที่ขอรับสิทธิเป็นต้นไป จนกว่าสิทธิดังกล่าวนี้สิ้นสุดลง
  - เลขหมายทรูมูฟที่ขอรับสิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริมนี้ได้จะต้องเป็นเลขหมาย ที่จดทะเบียนภายใต้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเท่านั้น
  - ระบบจะทำการเรียกเก็บค่าแพ็กเกจเสริมรวมกับค่าใช้บริการปกติของผู้ใช้บริการใน รอบบิลปัจจุบันของผู้ใช้บริการ
  - สามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการฯเพิ่มเติมได้ที่
  www.truemove.com