• ลูกค้าทรูสามารถเลือกกดรับได้ 1 สิทธิ์ โดยเลือกจาก
  1. ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  2. ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3. ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง


  รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ Unseen PA ดังนี้
  - เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท)
  - ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีสญูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท)
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับที่พักอาศัย (คุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท)
  - เงินช่วยเหลือครอบครัว (คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท)
  - ค่าใช้จ่ายสำหรับรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (คุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท/ต่อครั้ง ไมเ่กิน 2 ครั้งต่อปี)

  เงื่อนไขการรับประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  1. ระยะเวลารับประกัน 2 เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  2. สมคัรได้ตั้งแต่อายุ 15 –65 ปี
  3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง
  4. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถรับกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับต่อคน
  5. อาชีพที่ไม่รับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแผนประกันอุบัติเหตุ Unseen PA ของบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) อันประกอบด้วยลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง ตัวอย่างเช่น พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง พนักงานโรงงาน กรรมกร เจ้าหน้าที่กู้ภัย
  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่างต่างๆ ชาวประมง ทหาร ตำรวจ (ขณะปฎิบัตหน้าที่) บุคคลล้มละลาย และผู้ที่ปฎิบัติงานในลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน
  6. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  7. รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
  2. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ และนำรหัสรับสิทธิ์์เพื่อลงทะเบียนรับความคุ้มครองที่ http://true.bolttech.co.th 
  3. ลูกค้าสามารถเลือกกดรับสิทธิ์ โดยเลือกจาก
  3.1 ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  3.2 ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3.3 ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง
  4. หลังจากที่กดรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ และลูกค้าจะต้องนำสิทธิ์ที่ได้รับไปลงทะเบียนในเวปที่กำหนดเพื่อรับความคุ้มครอง
  5. ระยะเวลารับประกัน 2เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  6. จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 130,000 สิทธิ์ ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ตลอดแคมเปญ โดยนับจากที่ลงทะเบียนรับความคุ้มครองสำเร็จ
  7. ลูกค้าทรูสามารถเลือกลงทะเบียนรับความประกัน Covid-19 ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น นับสิทธิ์จากทุกแคมเปญในการให้ความคุ้มครองประกันภัย Covid -19 จากทรู ในกรณีที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ โดยระบบจะตรวจสอบจากเลขบตัรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้
  8. สิทธิพเิศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า