• ใช้ทรูพอยท์ 19 คะแนน แลกโทรฟรีไม่อั้นเบอร์ทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบเติมเงินและรายเดือน

   

  เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนหรือในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการที่ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  3. เงื่อนไขบริการ สำหรับระบบเติมเงิน
  3.1 แพ็กเกจเสริมโทรในเครือข่ายไม่อั้น 24 ชั่วโมง ใช้จำนวน ทรูพอยท์ 19 คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรีเฉพาะเลขหมายในเครือข่ายทรูมูฟ เอช ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากโทรเกินจะคิดค่าบริการการใช้งานนาทีที่ 61 เป็นต้นไป ในอัตรานาทีละ 75 สตางค์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นาทีละ 80 สตางค์) เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
  3.2 กรณีที่เริ่มโทรในช่วงเวลาเหมาจ่าย ต่อเนื่องจนเกินระยะเวลาสิ้นสุดของแพ็กเกจเสริมที่เลือกใช้ ระบบจะวางสายอัตโนมัติ
  3.3 กรณีที่โทรไปยังโทรไปยังเลขหมายนอกเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในช่วงเวลาเหมาจ่าย จะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
  3.4 ระบบจะทำการยกเลิกการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อครบระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อเนื่องต้องทำการแลกรับสิทธิ์ใหม่ได้ตลอดเวลา

  4.เงื่อนไขบริการ สำหรับระบบรายเดือน
  4.1 แพ็กเกจเสริมโทรในเครือข่ายไม่อั้น 24 ชั่วโมง ใช้จำนวน ทรูพอยท์ 19 คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรีเฉพาะเลขหมายในเครือข่ายทรูมูฟ เอช ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 4 ชั่วโมง)
  4.2 ระบบจะหักค่าบริการจากแพ็กเก็จเสริมที่ผู้ใช้บริการแลกรับสิทธิก่อน จากนั้นจึงหักจากรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้(ถ้ามี) โดยค่าบริการส่วนที่เกินจากสิทธิพิเสษจะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
  4.3 ในระหว่างที่แพ็กเกจเสริมดังกล่าวมีผลอยู่ ผู้ใช้บริการไม่สามารถสมัครใช้แพ็กเกจเสริมประเภทเสียง(voice topping) ประเภทโทรฟรีในเครือข่าย แต่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมประเภทเน็ต (data topping) สำหรับระบบรายเดือนเพิ่มเติมได้
  4.4 ในระหว่างที่ยังใช้บริการในแพ็กเกจเสริมดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมดังกล่าวเพิ่มเติมได้ในเวลาเดียวกัน โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบแพ็กเกจเสริมประเภทเสียง *165*2#โทรออก สำหรับแพ็กเกจเสริมประเภทเสียง (voice topping) และ *900#โทรออก สำหรับแพ็กเกจเสริมประเภทเน็ต (data topping) หรือผ่านแอพลิเคชั่น True iService
  4.5 สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
  4.6 ไม่รวมค่าใช้บริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่าย และค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ , ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน , ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์ , ค่าบริการข่าวสารข้อมูล , บริการส่งข้อความสั้น (SMS) และบริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยค่าบริการเหล่านั้นจะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
  5. ความเร็วในการให้บริการ 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการและอุปกรณ์ที่ใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G 
  6. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วยหากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  6.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
  (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  (ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  6.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
  7. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  8. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
  9. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ TrueYou Application และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่ www.truemove-h.com/apn  หรือโทร 1242