• Save ฿300

  @ Grandworld Holiday Co., Ltd

  สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรู จองวันเดย์ทริป ราชบุรี สวนผึ้ง สูดโอโซน ราคาพิเศษเพียง 1,990 บาท (จากราคาปกติ 2,290 บาท ต่อท่าน)
  - กรุงเทพฯ-ราชบุรี-ตลาดโอ๊ะป่อย-The Scenery Vintage Farm-ธารน้ำร้อนบ่อคลึง-บ้านหอมเทียน-CORO Field-กรุงเทพฯ

  รายละเอียดการเดินทาง
  04.30 น. บริการรับ-ส่ง ลูกค้าถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้น
  เจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.ราชบุรี
  05.30 น. ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง พิเศษบริการอาหารเช้าบนรถ พร้อมน้ำดื่ม
  08.30 น. นำท่านชม ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง
  09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ The Scenery Vintage Farm วินเทจฟาร์มเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แบบ One Day Trip บริการเยี่ยมชมฟาร์ม ถ่ายรูป ให้อาหารแกะ และทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านชาวฟาร์มสไตล์ Vintage นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ ยิงธนู ขี่ม้า เกมส์ทุบแกะลงถัง ปาลูกโป่ง และ ชิงช้าสวรรค์ชมวิวแบบมุมสูง และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ เช่น ตุ๊กตาแกะ หมวก อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
  10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำตกร้อนบ่อคลึง บ่อน้ำธรรมชาตินี้มาจากน้ำแร่ที่ไหลซึมจากน้ำใต้ดินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรีลงมาที่บ่อน้ำร้อนด้านล่าง สามารถลงอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน หรือจะนั่งแช่เท้าผ่อนคลายให้หายเมื่อยล้า ธารน้ำร้อนบ่อคลึงนี้จะมีบ่อน้ำร้อนให้บริการหลายแบบ คือ สระดิน สระกระเบื้อง และที่แช่เท้า ซึ่งอุณหภูมิในแต่ละบ่อจะแตกต่างกันออก
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
  บ่าย นำท่านชม บ้านหอมเทียน ที่นี่ขายเทียนหอมหลากสีหลายแบบ ซึ่งทำกันเอง สามารถเลือกซื้อสำหรับ ตกแต่งหรือ เป็นของฝาก ของที่ระลึก
  14.30 น. นำท่านชมสวน CORO Field ฟาร์มแห่งใหม่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นฟาร์มแบบฉบับญี่ปุ่นแห่งแรกในเมืองไทย ตกแต่งในสไตล์มินิมอล อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีสูตรลับเฉพาะตัว พร้อมผลิตผลทางการเกษตรให้คุณได้เลือกซื้อกลับบ้าน ซึ่งพระเอกของที่นี่ก็คือ “เมล่อน”
  16.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่าน นำท่านเดินทางกลับจุดหมายปลายทาง
  18.30 น. นำท่านส่งถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - กรุณาติดต่อจองได้ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
  - กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางเมื่อครบ 8 ท่านต่อทริป
  - ในกรณีกรุ๊ปไม่ออกเดินทางเนื่องจากการจอง 8 ท่าน ต้องแจ้งให้ให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 7 วัน
  - เดินทาง : มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564 ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  - อัตรานี้รวม
  รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  น้ำดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง
  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  มัคคุเทศก์ ชำนาญข้อมูลและประวัติศาสตร์สถานที่ พร้อมให้ข้อมูล และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม์

  - อัตรานี้ไม่รวม
  ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
  ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และสินน้ำใจของลูกค้า)

  - เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
  กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  ชำระเต็มจำนวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
  กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  ก่อนการเดินทาง 5 วัน ลูกค้าต้องทำการส่งโลเคชั่นที่พักอาศัย มาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจัดเส้นทางของรถตู้ในการรับ-ส่ง
  หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

  - เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินตามที่ได้ชำระมา
  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
  หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
  การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

  • ติดต่อสอบถาม : 02-001-9002,064-196-4594

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้