• คลิกที่นี่ https://fwdth.co/TrueCVD 

  - รับเงินคืน 40 บาท** + ทรูพอยท์ 100 คะแนนในทุกแผนของประกัน FWD Easy E-COVID-19

  *ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อ Easy E-COVID-19 ได้ เพียงคนละ 1 กรมธรรม์
  ** เงินคืนจะจัดส่งไปยังบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกันเท่านั้น
  *** สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนทรูพอยท์สำหรับหรับลูกค้าทรูที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนที่ซื้อประกันเท่านั้น

   

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้าทรูซื้อประกันผ่านช่องทาง https://fwdth.co/TrueCVD 
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 (ลูกค้าจะต้องชำระค่าเบี้ยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
  3. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนของรางวัลและจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยลูกค้าต้องระบุ เบอร์โทรศัพท์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกัน และต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทก่อนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเท่านั้น ทรูฯโดยจะจัดส่งของรางวัล (คะแนนทรูพอยท์ และเงินคืน) ภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่ได้รับการอนุมัติกรรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่บริษัทจัดส่งของรางวัล (ตัวอย่าง กรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายในเดือนมกราคม 2564)
  4. ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที
  5. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูที่ซื้อประกันผ่านช่องทางการขายที่ระบุไว้เท่านั้น
  6. ทรูฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของทรูฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  8. คะแนนทรูพอยท์ภายใต้กิจกรรมนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  การให้เงินคืนเป็นดุลยพินิจของทรูฯเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้เงินคืน หากทรูฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
  9. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย โดยการรับประกันเป็นหน้าที่ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัททรู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรับประกัน


  เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท FWD
  1. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
  2. ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  4. หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ภายหลัง 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง
  5. ระยะเวลาความคุ้มครอง 114 วัน
  6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับค่าชดเชยรายวัน ไม่มีระยะเวลารอคอย สำหรับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกกรณี เช่น กรมธรรม์มีผลบังคับ 1 กรกฎาคม 2563 สามารถเคลมค่าชดเชยรายวันสำหรับการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  1. ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยสำหรับการเจ็บป่วยและ/หรือการได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
  2. ฆ่าตัวตายภายในหนึ่งร้อยสิบสี่วัน (114 วัน) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  3. อายุรับประกัน 20-60 ปี

  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ซื้อประกันออนไลน์ผ่านช่องทาง https://fwdth.co/TrueCVD  เท่านั้น