• เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 500 สิทธิ์ / เดือน
  - ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายคูปองศูนย์อาหาร มิกซ์ จตุจักร
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด