• Save ฿200

  @ Tangmo Tour

  ลูกค้าทรู พิเศษเพียง 549 บาท แพ็กเกจ เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยาสายบุญ ไหว้พระ ขอพร โชคลาภ 1 วัน
  บริษัท แตงโมทัวร์ จำกัด

  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยาสายบุญ ไหว้พระ ขอพร โชคลาภ 1 วัน พิเศษเพียง 549 บาท
  (จากราคาปกติ 799 บาท)
  - วัดไผ่ล้อม - บ้านของพ่อ - วัดเสนาสนารามวรวิหาร - ตลาดโก้งโค้ง - วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

  รายละเอียดการเดินทาง
  06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งพระพิฆเนศ)
  07.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างเดินทางรับประทานอาหารว่าง (มื้อที่1)
  • เดินทางถึง วัดไผ่ล้อม ท้าบุญ บริจาคทาน ให้อาหารปลา และกราบสักการะ “พระพุทธเมตตามหาลาภ”
  • เข้าชม บ้านของพ่อ หรือของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
  • เดินทางสู่ วัดเสนาสนารามวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดเสือ” เป็นวัดโบราณ สร้างตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ได้รับการปฏิสังขรณ์โดย
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดเสนาสนาราม"
  • เดินทางไปยังตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณย้อนยุคของชาวบ้านอยุธยา ตลาดแห่งนี้เปิดขายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
  ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า ของฝากตามอัธยาศัย
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ณ ตลาดโก้งโค้ง (รับคูปองอาหารท่านละ 100 บาท)
  • นำท่านเข้าชม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และนำท่านนั่งกระเช้าข้ามคลองไปยังเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
  ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
  ลักษณะเด่น คือ มียอดแหลมสูง ผนังพระอุโบสถประกอบด้วยกระจกสี เพื่อให้แสงผ่าน เข้ามาเป็นสีต่าง ๆ
  17.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  19.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

  รายละเอียดเพิ่ม
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  - กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  - อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
  รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
  , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  - อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล
  (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

  ติดต่อสอบถาม : 062-598-7889

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  - กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)
  และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  - กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น
  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด