• เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)" โดยไม่หักค่าใชจ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค