ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ชายหล้า (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ชายหล้า (จ.ขอนแก่น)

96 ม.12 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

66-854549434