สิทธิประโยชน์

B1 นายนวบดินทร์ สัณหวัณภัคดี (เดียว) คณะวิทยาศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G1 นางสาวจิราภรณ์ โสภณศักดิ์ (น้ำหวาน) คณะวิทยาศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B2 นายธนภัทร ทามี (ปาย) คณะเภสัชศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G2 นางสาวชนาภา โกสีย์ศิริกุล (ยิว) คณะเภสัชศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B3 นายธนพล เล้าเจริญสกุล (นนท์) คณะทันตแพทยศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G3 นางสาวญาตาวี พรหมมิ (เสี่ยวเฟิร์น) คณะทันตแพทยศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B4 นายชวน รุจิพัชรกุล (เบส) คณะแพทยศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G4 นางสาววัลภา คำหอม (ฟ้า) คณะแพทยศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B5 นายภีมร์ ภูวนาถ (ภีม) คณะสังคมศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G5 นางสาวธัญพิชชา เรืองคำ (บิว) คณะสังคมศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B6 นายกฤตภาส กาพย์สันเทียะ (มิกซ์) คณะพยาบาลศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G6 นางสาวนันทฉัตร อภิสาร (เนย) คณะพยาบาลศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B7 นายธนภูมิ ธีระเดชพิทักษ์ (ออกัส) คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G7 นางสาว Mackenzie Issariya Allen (Mac) คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B8 นายกษิดิ์เดช ศิลปเวชกุล (อู๋) คณะสหเวชศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G8 นางสาวปาณิศา โปร่งฟ้า (แชมพู) คณะสหเวชศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B9 นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ (โอเว่น) คณะศึกษาศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G9 นางสาวแพรวรุ้ง เผ่าตุ้ย (วา) คณะศึกษาศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B10 นายศักดิ์พล เกษามูล (แม็ก) คณะสาธารณสุขศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G10 นางสาวเกศมณี อุ่นทุม (เกศ) คณะสาธารณสุศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B11 นายฐาปนนท์ บุนนาค (นาว) สถาปัตยกรรมศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G11 นางสาวศุภัทรา จันแก้ว (นิ้ง) สถาปัตยกรรมศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B12 นายณัฐภัทร แตงเล็ก (มาร์ค) มนุษยศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G12 นางสาวนันทัชพร ศิริชัยพาณิชย์ (จาว) มนุษยศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B13 นายชยากร เจริญลาภ (นัทซัง) เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G13 นางสาวพิมพ์ภัทรา ธนัชโชติอานันท์ (หยก) เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B14 นายชนน์ชนก ฉิมบุญมา (ชน) วิทยาศาสตร์การแพทย์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G14 นางสาวธนัญญา ธนบัตร (ผึ้ง) วิทยาศาสตร์การแพทย์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B15 นายกัมพล โฆษิตสิน (พล) นิติศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G15 นางสาวชุติมา อินทร์วงศ์ (แก้ม) นิติศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B16 นายชัยพร สังเขป (แบงค์) วิศวกรรมศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G16 นางสาวพิชชาภา จันทร์เหมย (อ้อ) วิศวกรรมศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
B17 นายครรชิตพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา (เหน่ง) บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
G17 นางสาวณัฐพร เสือโต (พีชชี่) บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
Q1 นายณัฐดนัย ทัพพุ่ม (อลิสโซน่า) มนุษยศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
Q2 นายวิเศษฐ์ อินทร์สา (บาส) สาธารณสุขศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
Q3 นายสหรัฐ ศรีดาฟอง (โซดา) มนุษยศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
Q4 นายพงษ์พัฒน์ ฐานสมบัติ (แจม) สถาปัตยกรรมศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
Q5 นายจิราธร พราหมณ์แก้ว (เกรซ) ศึกษาศาสตร์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019
Q6 นายปารวี อาจบัว (พูม) วิทยาศาสตร์การแพทย์
ใช้ได้ถึง: 07 Dec 2019