ข้อมูลร้าน ข้าวหน้าญี่ปุ่น รุ่งทิพย์

ข้อมูลร้าน ข้าวหน้าญี่ปุ่น รุ่งทิพย์

480 อังรีดูนังค์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330