ข้อมูลร้าน ก๊วยจั๊บญวน by ป.อุบล

ข้อมูลร้าน ก๊วยจั๊บญวน by ป.อุบล

831 ถนน พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330