ข้อมูลร้าน 904017

ข้อมูลร้าน 904017

CPN Food World Central World 999/9 ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330