Wizard

สิทธิประโยชน์

ลูกค้า ทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 349 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้า ทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 349 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน ทรูไวท์ ใช้ทรูพอยท์ 699 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้า ทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 349 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้า ทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 349 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน ทรูไวท์ ใช้ทรูพอยท์ 699 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์