You & I Premium Suki Buffet

สิทธิประโยชน์

ใช้ 339 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 135 บาท
ใช้ได้ถึง: 29 Feb 2020
ลูกค้าทรู รับฟรีเกี๊ยวซ่าชีส 1 ที่ เมื่อทานบุฟเฟต์ราคา 698 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 29 Feb 2020
ลูกค้าทรู รับสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 100 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย ทุกๆ 10 รีวิว
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ใช้ 339 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 135 บาท
ใช้ได้ถึง: 29 Feb 2020
ลูกค้าทรู รับฟรีเกี๊ยวซ่าชีส 1 ที่ เมื่อทานบุฟเฟต์ราคา 698 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 29 Feb 2020
ลูกค้าทรู รับสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019