ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บญวน บารมี

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บญวน บารมี

319/1 ตลาดโต้งรุ่งทวีผล จันทน์16 แยก1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120