ข้อมูลร้าน จิดา-ชากาแฟ

ข้อมูลร้าน จิดา-ชากาแฟ

132 ถนน พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400