โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

สิทธิประโยชน์

ลด 15,000.- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย มืออาชีพ

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลด 5,000.- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย พื้นฐาน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลด 7,500.- หลักสูตรผู้ประกอบกิจการธุรกิจร้านอาหารไทย 15 วัน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลด 3,000.- หลักสูตรเชฟอาหารไทย แบบเร่งรัด 90 ชั่วโมง

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลด 500.- หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลด 15,000.- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย มืออาชีพ

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลด 5,000.- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย พื้นฐาน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลด 7,500.- หลักสูตรผู้ประกอบกิจการธุรกิจร้านอาหารไทย 15 วัน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์