ข้อมูลร้าน ลี้เย็นตาโฟโบราณ

ข้อมูลร้าน ลี้เย็นตาโฟโบราณ

158/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400