• ลูกค้าทรูรับส่วนลด 40% แพ็กเกจล่องเจ้าพระยาด้วยเรือแฮคเกอร์-คราฟต์

  สำรองบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง True Leasing Call Center 1279 หรือสำรองผ่าน www.trueleasing.co.th/boatrental โดยกรอกรหัสโปรโมชั่นที่ได้จาการกดรับสิทธิ์ ที่ช่องโค้ดส่วนลด

  รายละเอียดแพ็กเพจ (ราคาพิเศษหลังหักส่วนลด และรวม vat 7%) ดังนี้

  กรุงเทพฯ
  • 1 Hour Sightseeing ราคาพิเศษ 8,988.- (ราคาปกติ 14,000.-)
  • 3 Hours + 1 Stop (8.00-17.00) ราคาพิเศษ 14,766.- (ราคาปกติ 23,000.-)
  • 4 Hours + 2 Stop (8.00-17.00) ราคาพิเศษ 17,976.- (ราคาปกติ 28,000.-)
  • Sunset Cruise 1 Hour (17.30-18.30) ราคาพิเศษ 11,556.- (ราคาปกติ 18,000.-)
  • Sunset Cruise 3 Hours + 1 Stop (18.00-21.00) ราคาพิเศษ 15,408.- (ราคาปกติ 24,000.-)

  นนทบุรี
  • Bangkok - Nonthaburi (5 Hrs) ราคาพิเศษ 20,544.- (ราคาปกติ 32,000.-)

  ปทุมธานี
  • Nonthaburi + Pathumthani (6 Hrs) ราคาพิเศษ 22,470.- (ราคาปกติ 35,000.-)
  • Full Day 8 Hours (8 Hrs) ราคาพิเศษ 32,100.- (ราคาปกติ 50,000.-)

  อยุธยา
  • 1 Hour Sightseeing ราคาพิเศษ 8,988.- (ราคาปกติ 14,000.-)
  • 1 Hour 30 mins ราคาพิเศษ 11,556.- (ราคาปกติ 18,000.-)
  • 3 Hours + 1 Stop ราคาพิเศษ 14,766.- (ราคาปกติ 23,000.-)
  • 4 Hours + 2 Stop (9.00-16.00) ราคาพิเศษ 17,976.- (ราคาปกติ 28,000.-)

  *หมายเหตุ สิทธิพิเศษนี้ยกเว้นแพ็กเกจ 30 นาที
  - ลูกค้าเลือกเปลี่ยนสถานที่ได้ตามต้องการ ทั้งนี้ต้องอยู่ในการพิจารณาของคนขับเรือเรื่องความปลอดภัย
  - สิทธิพิเศษนี้ราคารวมคนขับ น้ำมัน ค่าท่า น้ำแร่ทรู ผ้าเย็น และประกันภัยชั้น 1
  - สิทธิพิเศษนี้ราคาไม่รวมมัคคุเทศก์ และเครื่องสังฆทาน

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ หรือกรอกรหัสส่วนลดผ่านที่ www.trueleasing.co.th/boatrental
  - จองและเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้เป็นราคาต่อทริป (ราคาเหมาลำ)
  - ราคาสุดพิเศษนี้จำกัดลูกค้าสูงสุด 5 ท่าน/เรือ 1 ลำ
  - ลูกค้าทำการชำระเงินเรียบร้อยล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันเดินทาง
  - ลูกค้าไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี
  - ลูกค้าขึ้นลงเรือที่ท่าที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  - กรณีลูกค้าใช้บริการเรือเกินเวลาที่จอง ลูกค้าต้องชำระเพิ่ม ชั่วโมงละ 10,000 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
  - ลูกค้าสามารถเปลี่ยนจุดขึ้นลงที่ท่าอื่นๆ ได้ โดยต้องเป็นท่าที่ทางบริษัทฯ สามารถรับ-ส่งได้เท่านั้น
  - โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กฎและระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการเรือจาก ทรู ลีสซิ่ง และกฎและระเบียบที่ลูกค้าต้องปฏิบัติในการใช้บริการเรือ
  1. กรณีลูกค้าทำความเสียหายกับตัวเรือ ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายคิดตามมูลค่าจริง
  2. ลูกค้าต้องมาใช้บริการตามวันเวลาที่จองไว้ ถ้าลูกค้าไม่มาใช้บริการตามวันเวลาดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการใช้บริการในครั้งนั้นและ ทรู ลีสซิ่งถือว่าลูกค้ายินยอมให้ ทรู ลีสซิ่ง ไม่คืนเงินค่าแพคเกจเดินทาง
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางรวมทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเมื่อมีสภาพอากาศแปรปรวน มีพายุและคลื่นลมแรง น้ำตื้น รวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำที่มีผลกระทบต่อการเดินเรือ
  4. หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรง ขอให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานขับเรืออย่างเคร่งครัด
  5. ลูกค้าตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเรือทุกครั้ง
  6. ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่โดยสารเรือ
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำนวนผู้โดยสาร ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดเท่านั้น
  8. ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่ หรือเสพสิ่งเสพติดบนเรือ หรือนำสัตว์เลี้ยงใดๆ ขึ้นบนเรือ ตกปลา นำอาหารขึ้นเรือ ทำอาหารบนเรือ หรือทิ้งขยะลงแม่น้ำ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน ผู้โดยสารเป็นคนรับผิดชอบค่าปรับตามที่กฏหมายกำหนด
  9. ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีโดยสารบนเรือ
  10. ไม่อนุญาตให้ลูกค้าสวมใส่รองเท้าส้นสูงโดยสารบนเรือ
  11. ผู้โดยสารจะต้องอยู่แต่ภายในตัวเรือ ห้ามผู้โดยสารนั่งหรือยืนบริเวณหัวเรือ กราบเรือ หรือด้านหลังเรือ
  12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับ - ส่ง ผู้โดยสาร ตามสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น
  13. ในเรือไม่มีห้องน้ำให้บริการ
  14. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญหายใดๆ ต่อทรัพย์สินของผู้โดยสาร
  15. ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินเรือ และหรือกฏหมายอื่นอย่างเคร่งครัด