• ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกบัตรงานวิ่งอยุธยา มาราธอน 2019 (มินิมาราธอน ระยะ 10กม.) จำนวน 2 ใบ
  TruePoint

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกบัตรงานวิ่งอยุธยา มาราธอน 2019 (มินิมาราธอน ระยะ 10กม.) จำนวน 2 ใบ

  ใช้ได้ถึง 18 Nov 2019

  ลูกค้าทรูใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกบัตรงานวิ่งอยุธยา มาราธอน 2019 (มินิมาราธอน ระยะ 10กม.) จำนวน 2 ใบ 1 สิทธิ์ ได้รับัตร 2 ใบ (ไม่มีบริการรถรับ - ส่ง)
  รายละเอียดงานวิ่ง
  วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
  สถานที่แข่งขัน : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา(ศาลากลางเก่า) จ.พระนครศรีอยุธยา
  *(ไม่มีบริการรถรับ - ส่ง)
  กำหนดการ
  วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  12.00 น. - 19.00 น. ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงาน พร้อมรับเสื้อ และหมายเลขวิ่ง/ ร่วมกิจกรรมบริเวณงาน
  12.00 น. - 20.00 น. เที่ยวชมตลาดย้อนยุคอยุธยา (จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง)
  16.00 น. - 17.30 น. ขบวนแห่และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  16.30 น. - 19.00 น. รับประทานอาหารในบริเวณงาน,ชมการแสดงจากชาวอยุธยา
  วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562
  04.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน 42.195 กม.
  05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
  05.45 น. พิธีเปิดงานวิ่ง
  06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10 กม.
  06.10 น. ปล่อยตัวนักเรียน 4.2 กม.
  06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่งเดิน-วิ่งสุขภาพ 4.2 กม.
  07.00 น. - 07.15 น. ตักบาตร
  07.00 น. - 09.00 น. กิจกรรมพิเศษบริเวณงาน สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้า
  07.30 น. พิธีมอบรางวัล/ มอบอุปกรณ์
  08.00 น. เคารพธงชาติ
  11.00 น. ปิดงาน.

  การแลกรับสิทธิ์
  1. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
  *จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อทางทีมงานจะนำข้อมูลของลูกค้าไปลงทะเบียนร่วมการแข่งขัน โดยข้อมูลที่จำเป็นดังนี้ - ชื่อ - นามสกุล - เพศ - วัน/เดือน/ปี เกิด - หมายเลขบัตรประชาชน - ขนาดเสื้อ
  2. ลูกค้าที่แลกบัตรสำเร็จ แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรหน้างาน ในวันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (หน้าศาลากลางเก่า) เวลา 12.00 น. - 19.00 น.
  3. ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงาน พร้อมรับเสื้อ และหมายเลขวิ่ง/ ร่วมกิจกรรมบริเวณงาน
  *ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการแข่งขัน และไซส์เสื้อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  *ชิพการแข่งขันจะติดอยู่ที่เบอร์วิ่ง (BIB Number) กรณีผู้สมัครทำเบอร์วิ่งหาย จะต้องชำระเงินเพิ่มอีก 150 บาท
  (สำหรับในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะโดยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้แลก TruePoint แล้วเซ็นชื่อมอบฉันทะในใบสำเนานั้น และมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้)

  เงื่อนไข
  - 1 สิทธิ์ ได้รับัตร 2 ใบ
  - จำกัด 50 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
  - ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ จากรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทจัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือมีของรางวัลเหมือนกันนี้ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  - หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
  - ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถมารับบัตรได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ โดยต้องแสดงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัตร หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ถ่ายสำเนามาลูกค้าต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้ใช้บริการพร้อมบัตรประชาชนของบุคคลที่มารับแทนมาแสดงเท่านั้น
  - ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ให้ทำการตรวจสอบ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการได้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ดี เพื่อความปลอดภัย หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล รวมตลอดถึงการที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ มีเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร
  - บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการ แผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่ผู้สนับสนุนของรางวัลและบริษัท เห็นสมควรโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - บริษัท ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
  - บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร
  - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น
  - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับรู้ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บแก่กายหรือจิตใจหรือ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้รับรางวัลเอง บริษัท ฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น หากเกิดเหตุอันทำให้ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานวิ่งอยุธยา มาราธอน 2019 ได้ หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่ยุติและสิ้นสุดทั้งนี้รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด