• ใช้ 100 TruePoint แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)
  TruePoint

  ใช้ 100 TruePoint แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

  ใช้ได้ถึง 31 Dec 2020


  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)" โดยไม่หักค่าใชจ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค