• กิจกรรมโครงการ “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” จัดโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่คนพิการจัดกิจกรรมชวนคนทั่วไปมาร่วมวิ่งคู่กับคนตาบอดและคนพิการทุกประเภท ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณสวนหลวง ร.9 เพื่อรณรงค์สื่อสารสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ส่งเสริมการสร้างสังคมที่ให้โอกาสคนพิการได้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียม และเชิญชวนให้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้คนพิการและครอบครัว สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้สามารถเลี้ยงดูแลตนเอง ไม่ถูกมองว่าเป็นภาระทางสังคม โดยมีคนพิการทั้งจากบริเวณใกล้เคียงและจากจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะภาคกลาง ประสงค์เข้าอบรมทักษะอาชีพอีกเป็นจำนวนมาก แต่ยังประสบปัญหาเรื่องการเดินทางและที่พักจึงมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารที่พัก และโรงอาหาร รวมทั้งห้องสำนักงาน เพื่อรองรับการฝึกอบรมของกลุ่มคนพิการดังกล่าว ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 34 ล้านบาท

    มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับคนพิการด้วยการร่วมกิจกรรมโครงการ “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมวิ่ง การซื้อเสื้อโครงการ และการบริจาคเพื่อสมทบทุนเข้าโครงการฯ ซึ่งมีมุ่งหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถช่วยระดมทุนเพื่อต่อเติม ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการได้ก้าวข้ามความยากจน มีอาชีพยั่งยืน สานต่องานที่พ่อทำ เปลี่ยนคนพิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ ให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป

    เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” โดยไม่หักค่าใชจ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์ หลังจากกดบริจาค