• สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดูแลโรคเฉพาะทางในเด็ก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและให้การรักษาทุกโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยในเด็ก โดยมีโครงการดูแลรักษาเด็กผิดปกติแต่กำเนิดแบบครบวงจร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูโดยเร็ว มีพัฒนาการที่ดี เติบโตสมวัย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสมบูรณ์ ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคม
    มาช่วยกันสนับสนุนให้ครอบครัวและเด็กป่วยที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสมากอดกัน..ใกล้ชิดกันอีกครั้ง...อยู่ร่วมกันได้นานขึ้น ด้วยการบริจาคสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

    เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่ “มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค