• ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Organ Donation Centre) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นศูนย์รับแจ้งผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ ประสานงานการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และถูกต้องตามหลักวิชาการ

    เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์ หลังจากกดบริจาค