• ในทุกๆ 3 นาที ทั่วโลกมีเด็กหนึ่งคนที่เกิดพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะมีเด็กภาวะปากแหว่งหรือเพดาโหว่เพิ่ม 2,000 รายต่อปี
  สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่รวมถึงเรื่องการหายใจ การกลืนอาหาร การสื่อสาร รวมถึงความกังวลต่ออนาคต

  คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติมรอยยิ้มให้กับน้องๆได้ เพราะการให้ของเราจะเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งได้ตลอดกาล

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่) โดยไม่หักค่าใชจ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค

   


 • ในทุกๆ 3 นาที ทั่วโลกมีเด็กหนึ่งคนที่เกิดพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะมีเด็กภาวะปากแหว่งหรือเพดาโหว่เพิ่ม 2,000 รายต่อปี
  สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่รวมถึงเรื่องการหายใจ การกลืนอาหาร การสื่อสาร รวมถึงความกังวลต่ออนาคต

  คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติมรอยยิ้มให้กับน้องๆได้ เพราะการให้ของเราจะเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งได้ตลอดกาล

  เงื่อนไข
  1. เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่) โดยไม่หักค่าใชจ่าย
  2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค

   


 • ในทุกๆ 3 นาที ทั่วโลกมีเด็กหนึ่งคนที่เกิดพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะมีเด็กภาวะปากแหว่งหรือเพดาโหว่เพิ่ม 2,000 รายต่อปี
  สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่รวมถึงเรื่องการหายใจ การกลืนอาหาร การสื่อสาร รวมถึงความกังวลต่ออนาคต

  คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติมรอยยิ้มให้กับน้องๆได้ เพราะการให้ของเราจะเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งได้ตลอดกาล

  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่) โดยไม่หักค่าใชจ่าย
  - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค