• @ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

  ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แทนเงิน 9 บาท ร่วมบริจาคให้กับ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

  จำกัด : 15 สิทธิ์ ต่อวัด ต่อเดือน
  จำกัดสิทธิ์ลูกค้าบริจาคทรูพอยท์ 1 ท่าน/3 สิทธิ์ /เดือน
   
  เงื่อนไข
  1. เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
  2. หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  3. ไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า

 • @ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

   

  ใช้ทรูพอยท์ 200 คะแนน แทนเงิน 20 บาท ร่วมบริจาคให้กับ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
  จำกัด : 20 สิทธิ์ ต่อวัด ต่อเดือน
  จำกัดสิทธิ์ลูกค้าบริจาคทรูพอยท์ 1 ท่าน/3 สิทธิ์ /เดือน
   
  เงื่อนไข
  1. เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
  2. หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  3. ไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า