• ลูกค้าทรู ใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ ร่วมสนุก รับตุ๊กตาไคริว ขนาดใหญ่ และรางวัลอื่นๆ บนแอปพลิเคชันทรูไอดี และเว็บไซต์ทรูไอดีเท่านั้น


  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศผลผู้โชคดี : วันที่ 8 ธันวาคม 2563

  ของรางวัล
  1. ตุ๊กตา ไคริว ขนาดใหญ่ มูลค่า 22,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 49999
  2. ตุ๊กตาไคริว ขนาด 10 นิ้ว มูลค่า 575 บาท จำนวน 10 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 99, 199, 1999, 19999, 29999, 39999, 59999, 69999, 79999, 89999

  วิธีการร่วมสนุก
  1. กดแลก 9 ทรูพอยท์ผ่านแอปและเว็บทรูไอดี เพื่อร่วมสนุกกิจกรรม
  2. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  3. คัดเลือกผู้โชคดีจากลำดับการกดร่วมสนุกกิจกรรม
  4. เปิดให้ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
  5. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ Facebook TrueID

  เงื่อนไขกิจกรรม
  1. กิจกรรม “Big Size Big Surprise” (“กิจกรรม”) จัดขึ้นโดย บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนทรูไอดีถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ร่วมกิจกรรม”) ซึ่งสามารถเล่นกิจกรรมบนแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดีได้ โดยใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 หรืออาจเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี ใช้ 9 ทรูพอยท์แลกรับ 1 สิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยจะสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59 น.
  3. ทุกการแลกรับสิทธิ์จะถูกบันทึก และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ Facebook TrueID
  4. การคัดเลือกผู้โชคดี เป็นการคัดเลือกตามลำดับการกดแลกสิทธิ์ร่วมกิจกรรม โดยจำกัด 1 รางวัลต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลากิจกรรม และมีเงื่อนไขการรับของรางวัลดังต่อไปนี้
  4.1.1 ตุ๊กตา ไคริว ขนาดใหญ่ มูลค่า 22,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 49999
  4.1.2 ตุ๊กตา ไคริว ขนาด 10 นิ้ว มูลค่า 575 บาท จำนวน 10 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 99, 199, 1999, 19999, 29999, 39999, 59999, 69999, 79999, 89999
  4.1.3 หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์ เพื่อทำการยืนยันบัญชีทรูไอดี จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด การชำระภาษีผ่านช่องทาง E-mail หากไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัล สละสิทธิ์
  4.1.4 ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล
  4.1.5 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯ ผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  4.1.6 ผู้ได้รับรางวัลต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสาร มาที่ email: trueyouprivilege@truedigital.com
  4.1.7 หลังจากผู้โชคดียืนยันตัวตน และชำระภาษีของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านทางอีเมล
  5. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
  6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ศึกษาและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  11. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ